Martha's Vineyard
At Menemsha Beach.

JavaScript Menu Courtesy of Milonic.com